با استفاده از این کتابخانه می توانید از پرداخت درون برنامه تمامی مارکتها استفاده کنید.
این کتابخانه هیچگونه دسترسی به برنامه اضافه نمی کند و شما باید برای هر مارکت دسترسی خود را در ماینفست قرار دهید.

لیست مارکت ها:

  • بازار
  • مایکت
  • ایران اپس
  • پارس هاب
  • کندو
  • اول مارکت
  • گوگل پلی استور

دسترسی های مارکت ها:

بازار:
AddPermission(com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR)

مایکت:

AddPermission(ir.mservices.market.BILLING)

ایران اپس:

AddPermission(ir.tgbs.iranapps.permission.BILLING)

پارس هاب:

AddPermission(net.jhoobin.jhub)

اول مارکت:

AddPermission(com.hrm.android.market.permission.PAY_THROUGH_MARKET)

کندو نیاز به دسترسی ندارد.