با استفاده از این کتابخانه می توانید از پرداخت درون برنامه تمامی مارکتها استفاده کنید.
این کتابخانه هیچگونه دسترسی به برنامه اضافه نمی کند و شما باید برای هر مارکت دسترسی خود را در ماینفست قرار دهید.

لیست مارکت ها:

 • بازار
 • مایکت
 • ایران اپس
 • پارس هاب
 • کندو
 • اول مارکت
 • گوگل پلی استور

دسترسی های مارکت ها:

بازار:

  
    AddPermission(com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR)
  

مایکت:

  
    AddPermission(ir.mservices.market.BILLING)
  

ایران اپس:

  
    AddPermission(ir.tgbs.iranapps.permission.BILLING)
  

پارس هاب:

  
    AddPermission(net.jhoobin.jhub)
  

اول مارکت:

  
    AddPermission(com.hrm.android.market.permission.PAY_THROUGH_MARKET)
  

کندو نیاز به دسترسی ندارد.