با استفاده از این کتابخانه می توانید به گوشه ویوهای خود یک لیبل اضافه کنید.

این کتابخانه از این لینک ریپ شده است.