کتابخانه MD_DurationView که از کتابخانه جاوای DurationView رپ شده است برای ایجاد زمان باقی مانده استفاده می شود.

برخی امکانات کتابخانه:

  • تعیین روز، ساعت، دقیقه و ثانیه
  • تغییر رنگ، اندازه، و فونت نوشته و زمان روز، ساعت، دقیقه و ثانیه
  • نمایش/عدم نمایش خط جدا کننده
  • تغییر رنگ خط جدا کننده
  • نمایش/عدم نمایش هر یک از قسمت های روز، ساعت، دقیقه و ثانیه
  • تغییر متن روز، ساعت، دقیقه و ثانیه
  • تعیین موقعیت نوشته روز، ساعت، دقیقه و ثانیه