کتابخانه MD_HoldToLoadLayout برای ایجاد لودینگ دایره ای به دور ویوی دلخواه خود هنگام لمس آن استفاده می شود. این کتابخانه از کتابخانه جاوای HoldToLoadLayout رپ شده است.

برخی امکانات کتابخانه:

  • تغییر رنگ، عرض و شفافیت حاشیه
  • تعیین موقعیت شروع لودینگ
  • تغییر مدت زمان پر شدن
  • تعیین نوع پر شدن
  • فعال/غیرفعال کردن خالی شدن خودکار