کتابخانه MD_ScratchView که از کتابخانه جاوای ScratchView رپ شده است برای ساخت ImageView یا Label که قابلیت خراش دادن دارد استفاده می شود.

برخی امکانات کتابخانه:

  • تعیین عکس قابل خراش شدن
  • میزان درصد خراش شدن ویو
  • تعیین اندازه خراش شدن