در ادامه نسخه اول بازی در جستجوی گنج به جزیره دیگری می رسید و باید هم صندوق گنج و هم مسیر خروج خود را پیدا کنید.
همچنین می توانید رکورد خود را در قسمت برترین های بازی ثبت کنید.