توانایی خودتو توی جمع زدن اعداد به چالش بکشون
توی بازی ارباب جمع باید بتونی توی زمان مشخص تشخیص بدی که جمع بین اعداد با نتیجه ای که زیرش مینویسه مساویه یا نه!
بازی ۳ سطح داره:
آسون 😁: جمع بین دو عدد
متوسط 😏: جمع بین سه عدد
سخت 😎: جمع بین چهار عدد
رکورد بزن و رکورد خودتو توی هر سطح ثبت کن 😊