پلاگین اسکرین شات برای کانستراکت

با استفاده از این پلاگین %D>UNeFNC?۰X۰KXz -C/Cد از صفحه بازی خود عکس بگیرید. عکس ها در حافظه داخلی پوشه Pictures ذخیره می شوند. نحوه استفاده: اکشن “گرفتن اسکرین شات” را اجرا کنید. سپس از ایونت های “اگر اسکرین شات گرفته شد” و “اگر اسکرین شات گرفته نشد” برای دریافت نتیجه استفاده کنید.