کتابخانه DurationView

کتابخانه DurationView که از کتابخانه جاوای DurationView رپ شده است برای ایجاد زمان باقی مانده استفاده می شود. برخی امکانات کتابخانه: تعیین روز، ساعت، دقیقه و ثانیه تغییر رنگ، اندازه، و فونت نوشته و زمان روز، ساعت، دقیقه و ثانیه نمایش/عدم نمایش خط جدا کننده تغییر رنگ خط جدا کننده نمایش/عدم نمایش هر یک از قسمت های روز،…