کتابخانه LabelView

با استفاده از این کتابخانه می توانید به گوشه ویوهای خود یک لیبل اضافه کنید. این کتابخانه از این لینک ریپ شده است.