کتابخانه ScratchView

کتابخانه ScratchView که از کتابخانه جاوای ScratchView رپ شده است برای ساخت ImageView یا Label که قابلیت خراش دادن دارد استفاده می شود. برخی امکانات کتابخانه: تعیین عکس قابل خراش شدن میزان درصد خراش شدن ویو تعیین اندازه خراش شدن